فارسی

‫کرده‬ ‫نزدیک‬ ‫اقتدارگرا‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫گامی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫بایرن‪،‬‬ ‫ایالت‬ ‫پارلمان‬ ‫در‬ ‫)پاگ(‬ ‫پلیس‬ ‫وظایف‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬
‫را‬ ‫ایالتی‬ ‫دولت‬ ‫دموکراتیک‬ ‫غیر‬ ‫تمایلات‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫شدید‬ ‫های‬ ‫مخالفت‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫است‪.‬‬
‫ً‬
‫چنین‬ ‫تصویب‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫خواهد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بایرن‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ‫بشری‬ ‫و‬ ‫شهروندی‬ ‫حقوق‬ ‫کاهش‬ ‫مستقیما‬
‫بلکه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
‫و‬ ‫سرکوب‬ ‫هدف‬ ‫مهاجرین‬ ‫و‬ ‫گراها‬ ‫چپ‬ ‫پناهندگان‪،‬‬ ‫وکلا‪،‬‬ ‫نگاران‪،‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اصناف‪،‬‬ ‫کنندگان‪،‬‬ ‫اعتصاب‬ ‫معترضین‪،‬‬ ‫قانونی‪،‬‬
‫روزه‬ ‫‪١۴‬‬ ‫بازداشت‬ ‫گذراندن‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫‪١١‬‬ ‫تمام‬ ‫نامحدود“‬ ‫“حبس‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫همچنین‬ ‫اند‪.‬‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بیشتری‬ ‫نظارت‬
‫علیه‬ ‫مدتهاست‬ ‫که‬ ‫اعتراضاتی‬ ‫توجه‬ ‫مرکز‬ ‫پلیس‬ ‫وظایف‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫قانون‬ ‫بنابراین‬ ‫اند‪.‬‬ ‫بوده‬ ‫پناهنده‬ ‫استثناء‬ ‫بدون‬ ‫اند‪،‬‬ ‫شده‬ ‫پلیس‬
‫رقابت‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫چرخش‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫بوده‪،‬‬ ‫دارد‬ ‫جریان‬ ‫راست‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫چرخش‬ ‫و‬ ‫ایالتی‬ ‫دولت‬ ‫های‬ ‫سیاست‬
‫ها‬ ‫فاشیست‬ ‫توسط‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫پارلمان‬ ‫های‬ ‫صندلی‬ ‫اشغال‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیوسته‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ‫سه‪.‬اس‪.‬او‬ ‫و‬ ‫آ‪.‬اف‪.‬د‬ ‫احزاب‬ ‫بین‬ ‫شدید‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫عادی‬ ‫امری‬ ‫به‬ ‫باوری‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫پرستانه‬ ‫نژاد‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫مردم‬ ‫تعقیب‬ ‫‪.‬و‬
‫مبارزه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫را‬ ‫پلیس‬ ‫وظایف‬ ‫قانون‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومتمان‬ ‫ما‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫پیدا‬ ‫ادامه‬ ‫ما‬ ‫اعتراضات‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫اروپا‬ ‫و‬ ‫آلمان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫بایرن‪،‬‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫جریانی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مبارزه‬ ‫بینیم‪.‬‬ ‫می‬ ‫طولانی‬ ‫سیاسی‪-‬اجتماعی‬
‫جنبه‬ ‫همگی‬ ‫جنسی‪،‬‬ ‫دگرباشان‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫و‬ ‫فمینیسم‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫یهودیت‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫اسلام‬ ‫ضد‬ ‫نژادپرستی‪،‬‬ ‫و‬ ‫ناسیونالیسم‬ ‫است‪.‬‬ ‫گسترش‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫افراطی‬ ‫راست‬ ‫اقتدارگرایی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫هایی‬
‫احداث‬ ‫با‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫برای‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده‬ ‫نمایان‬ ‫دولت‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫اقلیت‬ ‫به‬ ‫حمله‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫چرخش‬ ‫این‬
‫دائم‬ ‫بازگردانیدن‬ ‫آبی‪،‬‬ ‫های‬ ‫مرز‬ ‫در‬ ‫نجات‬ ‫عملیات‬ ‫انگاری‬ ‫جرم‬ ‫مرز‪،‬‬ ‫در‬ ‫پناهندگان‬ ‫بازگردانیدن‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫“آنکر“‬ ‫مراکز‬
‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ایالتی‬ ‫دولت‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ‫جامعه‪.‬‬ ‫در‬ ‫ادغام‬ ‫بر‬ ‫بایرن‬ ‫ایالتی‬ ‫قانون‬ ‫تصویب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫افغانی‬ ‫پناهندگان‬
‫سخت‬ ‫پلیس‬ ‫قوانین‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫انگارد‪.‬‬ ‫می‬ ‫جرم‬ ‫را‬ ‫کلیسا‬ ‫توسط‬ ‫دادن‬ ‫پناه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مذهبی‬ ‫های‬ ‫نماد‬ ‫سازماندهی‬ ‫حال‬
‫شناخته‬ ‫ضعف‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫است‪،‬‬ ‫شده‬ ‫فدرالی‬ ‫ایالات‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫نمایش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫بیشتر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫گیرانه‬
‫مسکن‪،‬‬ ‫سلامت‪،‬‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫برند‪.‬‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫میشود‬ ‫خرج‬ ‫شاخه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کمی‬ ‫بسیار‬ ‫مبلغ‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫شود‪.‬‬ ‫می‬
‫ً‬
‫است‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫بایرن‬ ‫ایالت‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫امور‬ ‫وضعیت‬ ‫مخالفیم‪.‬‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫با‬ ‫قطعا‬
‫ما‬ ‫تحصیلات‪.‬‬ ‫و‬ ‫کودکان‪،‬‬ ‫داری‬ ‫‪.‬نگه‬
‫اهداف‬ ‫و‬ ‫گوناگونی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تمایز‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫همبسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫هم‪،‬‬ ‫کنار‬ ‫در‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫احترام‬ ‫به‬ ‫زندگی‬ ‫‪.‬فردی‬
‫ممکن‬ ‫غیر‬ ‫برای‬ ‫تهدیدی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اقتدارگرا‬ ‫افراطی‬ ‫راست‬ ‫دولت‬ ‫یک‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫گام‬ ‫یک‬ ‫پلیس‪،‬‬ ‫وظایف‬ ‫بر‬ ‫جدید‬ ‫قانون‬
‫‪٢٠١٧/٨/٢٨‬‬ ‫های‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫اصلاحات‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ ‫بنابراین‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫تغییر‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫کردن‬
‫ً‬ ‫ما‬ ‫همچنین‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫برداشته‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫‪٢٠١٨/۵/١٨‬‬ ‫و‬
‫راست‬ ‫به‬ ‫گردش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫تصمیمی‬ ‫هرگونه‬ ‫مخالف‬ ‫قویا‬
‫این‬ ‫در‬ ‫مصالحه‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مبارزه‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫احزابی‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫این‬ ‫خواهان‬ ‫ما‬ ‫مخالفیم‪.‬‬ ‫شود‬ ‫افراطی‬
‫بایرن‬ ‫ایالتی‬ ‫انتخابات‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حتی‬ ‫کنند‬ ‫پرهیز‬ ‫‪.‬زمینه‬
‫ایستیم‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تغذیه‬ ‫ترس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫به‬ ‫کنونی‬ ‫چرخش‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اتحاد‬ ‫و‬ ‫قاطعیت‬ ‫با‬ ‫‪.‬ما‬
‫خواهان‬ ‫‪:‬ما‬
‫‪-‬‬ ‫هستیم‬ ‫بایرن‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ادغام‬ ‫قانون‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫آگوست‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫پلیس‬ ‫وظایف‬ ‫قانون‬ ‫اصلاحات‬ ‫شدن‬ ‫‪.‬برداشته‬
‫پلیس‪-‬‬ ‫خشونت‬ ‫مورد‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تحقیقات‬ ‫مستقل‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫شناساندن‬ ‫برای‬ ‫پلیس‬ ‫افسران‬ ‫فردی‬ ‫‪.‬تعهد‬
‫‪-‬‬ ‫حکومت‬ ‫توسط‬ ‫تروجان‬ ‫اسب‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شنود‬ ‫اعمال‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫وی‬ ‫تی‬ ‫سی‬ ‫سی‬ ‫های‬ ‫دوربین‬ ‫‪.‬برداشتن‬
‫‪-‬‬ ‫برای‬ ‫مستبد‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫لغو‬ ‫مبداء‪،‬‬ ‫امن‬ ‫کشور‬ ‫مفهوم‬ ‫لغو‬ ‫افغانستان‪،‬‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫جنگی‬ ‫های‬ ‫منطقه‬ ‫به‬ ‫اخراج‬ ‫لغو‬
‫پناهندگان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫‪.‬حفاظت‬
‫‪-‬‬ ‫“آنکر‬ ‫مرکزهای‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کلیسا‬ ‫در‬ ‫پناهندگی‬ ‫و‬ ‫دریایی‬ ‫نجات‬ ‫عملیات‬ ‫انگاری‬ ‫جرم‬ ‫‪“.‬لغو

‫بدهیم‬ ‫نشان‬ ‫بایرن‬ ‫ایالتی‬ ‫انتخابات‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫شفافی‬ ‫موضع‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫اکتبر‬ ‫‪٣‬‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫مونیخ‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫تظاهرات‬ ‫دلایل‬ ‫این‬‬